دعایی برای فرزند دار شدن از امام هادی علیه السلام

دعایی برای فرزند دار شدن از امام هادی علیه السلام

على بن محمّد صيمرى گويد: با دختر جعفر بن محمود كاتب ازدواج كردم، به اندازه اى او را دوست داشتم كه هيچ كس، شخص ديگرى را آن چنان دوست نمى داشت، امّا صاحب فرزندى نمى شدم، نزد امام هادى(عليه السلام) رفتم و اين موضوع را به ايشان گفتم، تبسّمى كرد و فرمود: انگشترى بگير كه نگينش فيروزه باشد و روى آن بنويس:
(رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ).
پروردگارا! مرا تنها نگذار كه تو بهترين ارث برندگانى .
راوى گفت: پس همين كار را انجام دادم بعد از آن يكسال نگذشته بود و از اين زن صاحب فرزند پسرى شدم.
کلیدهای نجات؛دعاهای امام هادی:صفحه 12
مشاهده کتاب

 

 P0023
محصولات