صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاکتابشناسی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا شرحی نو یافته بر صحیفه سجادیه ـ رموز کنوز حکمت سجادیه
Loading
رموز، حکمت، کنوز، سجادیه، ادعیه، نیایش  شرحی نو یافته بر صحیفه سجادیه ـ رموز کنوز حکمت سجادیه

شرحی نو یافته بر صحیفه سجادیه ـ رموز کنوز حکمت سجادیه


«رموز کنوز حکمت سجادیه» از: میرزا محمد باقر اردبیلی عنوان شرح تازه یابی است که نسخه خطی آن در سال گذشته (تیر 88) برای فروش به کتابخانه مجلس عرضه شده و خریداری گردید. و به شماره 19803 در مخزن کتابخانه مجلس جای گرفت.

و این معرّفی نامه کوتاه در جلسه تقویم نسخه قلمی شد.
در این شرح فارسی، چهار دعای ذیل از ادعیه صحیفه سجادیه شرح شده است:
- حمد و ثنا
- صلوات بر افضل انبیاء
- درود بر حمله عرش و ملایک مقرّبین
- تحیات بر اتباع رسل
این شرح که از قرن 12 هجری است، بیشتر جنبه ادبی دارد و با انشایی مغلق تحریر شده است.
نسخه مذکور در عصر مؤلف کتابت شده و حواشی با امضای «منه غفر الله له» دارد؛ تصحیح شده و علامت بلاغ دارد.
دیباچه این نسخه را یکی از ارادتمندان مؤلف نگاشته و از آغاز یک برگ افتادگی دارد.
آغاز افتادۀ دیباچه: در مقام اختیار چه مجال هوس هر گاه جنابی که علّت غائی ایجاد و مخزن اسرار درر وقاد.
آغاز شرح: بسمله. الحمد لله الف و لام به جهت استغراق است و یا برای حقیقت.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2