Loading
خدا، دوست، کعبه، زیارت خانه دوست

خانه دوست


زیارت خانه خدا
بحمدالله که از فضل خداداد***به طوف کعبه گشتم خرّم و شاد
دو چشمم گشت روشن از جمالش***به کام دل رسیدم از وصالش
چه محنت ها که در راهش کشیدم***چه زهر غم که از بهرش چشیدم
مرا چون آمد آن پیکر در آغوش***ز شادی کردم از غم ها فراموش
خداوندا چه سان شکرت گزارم***کدامین نعمتت را بر شمار
به صحرای عدم ناچیز بودم***نبودی نامی از بود و وجودم
تو دادی دولت نام و نشانم***نمودی از وجود، اعلای شأنم
بدادی چشم و گوش و فهم و گفتار***توانا کردی از کردار و رفتار
بری کردی ز بند هر شکستم***بدادی قوّت اندر پا و دستم
ز بهر زندگانی در جهانم***بدادی قوت و قوّت زآب و نانم
نکردی کم زمانی روزی من***نمودی ره سوی فیروزی من
به حسن اعتقاد اندر ره دین***ثباتی دادیم از روی تمکین
ز دست ظالمانم وارهاندی***به امن آباد شهر خود رساندی
حریم کعبه کردی منزل من***بر آوردی مرادات دل من
بدادی در حرم عیش و حضورم***فزودی دم به دم اندر سرورم
طمع دارم که از روی عنایت***ز بنده وانگیری این هدایت

بشارت
تو از لطفم بدین درگاه خواندی***ز راه مکرمت اینجا رساندی
چو کردی محرم درگاه خویشم***ز محرومی مگردان سینه ریشم
در این عالم چو کردی لطف و احسان***در آن عالم به قهر خود مسوزان
بخوان احمد به مکه همگنان را***بشارت ده به کعبه حاجیان را
بگو سوی حریم حق شتابید***که تا از طوف او اجری بیابید
همه ذنب شما مغفور گردد***همه سعی شما مشکور گردد
بیفزاید شما را قدر و حرمت***بیابید از خدا صد لطف و رحمت
به مقصودات خود موصول گردید***به نزدیک خدا مقبول گردید
حریم کعبه جای دلگشایی است***محل حاصل هر دو سرایی است

به سوی دوست
الا ای آنکه داری مکنت راه***که آری رو به سوی کعبة الله
مکن در آمدن هرگز تهاون***که حسرت می خوری یوم التغابن
بر اهل استطاعت فرض عین است***به گردن در ادا مانند دین است
طواف کعبه آمد رکن اسلام***به سوی او ز روی شوق بخرام
نخست آور به کف مال حلالی***کز آن نبود تو را دائم وبالی
اگر مالت نه از وجه حلال است***ز رفتن حاصلت رنج و وبال است

احمد مسکین (قرن 10)


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2