Loading
زیارت، زائر، معصومین، تعریف زیارت

تعریف زیارت


زیارت در لغت به معنای دیدن کردن، به دیدار کسی رفتن، و ... می باشد. به دیدار او رفت، از او دیدن کرد، هم معنای زیارت است.
اما در فرهنگ مذهبی در معنای نوعی دیدار خاص(توام با اکرام) از قبور بزرگان و بزرگزادگان دینی اصلاح یافته است به گونه ای که از این لغت بلافاصله چنین معنایی به ذهن متبادر می شود. زائر اسم فاعل زیارت؛ به معنای زیارت کننده، و مزور اسم مفعول و به معنای زیارت شونده است.
انسی نوش آبادی - گروه دین و اندیشه تبیان
منبع: zaer.ir


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2