صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعااهمیت زیارت دعا ـ بنیاد بین المللی دعا ثواب زیارت حضرت امام صادق علیه السلام
Loading
ثواب، زیارت، امام، جعفر، صادق

ثواب زیارت حضرت امام صادق علیه السلام


ازديدگاه سنت اسلامي ،زيارت مؤمن در هر دو حال حيات و مرگ ثواب واجر فراوان دارد، بويژه اگر او امام و پيشوای مؤمنان باشد.
بعلاوه زيارت قبورانبياءواوصياي آنان ترويج شعائردين وزنده نگاه داشتن آئين وجاودانگي نام ايشان وتوجه دادن دلهابه سويشان وتشويق وترغيب مردم به پيروي ازمرام ودينشان مي باشد ، واينكاري است كه همه عقلاي جهان آنرا مي پسندند وهرقوم دراحياي آثاربزرگانشان وزنده نگاه داشتن نام ونشانشان ورواج دادن مرامشان مي كوشند.
آري ،ديدارمزارپيغمبروائمه اطهار(عليهم السلام) تعظيم وبزرگداشت شعائرديني است وتعظيم شعائرالهي ازنشانه هاي تقواي دلهااست. احاديث ورواياتي راكه در زمينه فضیلت زيارت قبرامام صادق (عليه السلام) واردشده است ، مي توان به دوبخش تقسيم كرد: نخست سلسله احاديثي كه به طورعموم درثواب زيارت قبورانبياء واولياء آمده است وبخش ديگراحاديثي كه درفضيلت زيارت قبرشخص امام صادق (عليه السلام)نقل شده است.

احاديث بخش نخست فراوان است ومابه چندنمونه اشاره مي كنيم:

امام رضا(عليه السلام) فرمود:
براي هرامام وپيشواي برحقي ، برگردن دوستان وپيروانش ،حقي وتعهدي است وازآثارعمل به تعهدواداي حق او ، زيارت مرقداوست. پس هركس ازروي علاقه وپس ازپذيرش آئين او ، به زيارت قبورانبياء وامامان بشتابد، بدون شك درروزرستاخيز، آنها شفيع اوخواهند بود.

اميرالمومنين حضرت علي (عليه السلام) فرمود:
زيارت خانه خدا را با زيارت قبر حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) كامل كنيد. ترك زيارت قبراو، جفا وستم است درحق او. وظيفه شماست كه به زيارت قبر اوبشتابيد ونيزبه زيارت قبوركساني كه برگردن شما حق دارند بپردازيد ودركنارآن مزارها ازخدا روزي بطلبيد.

امام صادق (عليه السلام) فرمود:
هركس قبر امام وپيشواي برحق رازيارت كند ودركنارآن ، چهارركعت نمازگزارد ، خداوند براي اوثواب حج وعمره را نويسد.

ازاحاديث بخش دوم به ذكردوحديث قناعت مي كنيم:
امام صادق (عليه السلام) فرمود:
هركس قبرمرازيارت كندگناهانش آمرزيده مي شود وهرگز فقير وبينوا از دنيا نمي رود.

امام حسن عسكري(عليه السلام) فرمود:
هركس قبرامام جعفرصادق وياپدرش امام باقر(عليهماالسلام) رازيارت كند. به چشم درد وديگر بيماريها مبتلا نمي شود وگرفتارازدنيا نمي رود.


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2