صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 14:آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید
Loading
تعدی، ظلم، ستگمران، دعا، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 14:آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2