صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 21: آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد
Loading
اندوهگین، خطا، پشیمان، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 21: آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2