صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 22: هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها
Loading
سختی، مشقت، دشوار، صحیفه، سجادیه، دعا
دعای شماره 22: هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2