صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 51: در زاری نمودن و فروتنی کردن
Loading
تضرع، زاری، فروتنی، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 51: در زاری نمودن و فروتنی کردن


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2