بخش‌ها:

نیایش از دیدگاه عقل و نقل

نیایش از دیدگاه عقل و نقل

 نیایش از دیدگاه عقل و نقل

مولف


این کتاب توسط آقای حسن ممدوحی به رشته ی تحریر در آمده است.

سبب تألیف

بی تردید دعا و نیایش یکی از ارکان اعمال و باور های اسلامی است که در قرآن و سنت به آن اشاره های فراوانی شده است. دانستن این موضوع که از دیدگاه عقل چرا باید نیایش کنیم و نقل پیرامون اهمیت و چرایی دعا کردن برای ما چه بیانی دارد مهم و ضروری است. 

نویسنده در مقدمه ی این کتاب بیان می دارد: 

دعا از درهای گستره ی رحمت حق است که به روی بندگان گشوده شده و توجه الوهیت را به این جهان معطوف داشته و بشر شاغل و غافل را از سرگرمی های نادرست بیدار کرده و با هشدار بر نیاز های راستین او، آگاهی اش بخشیده است. دعا گنجینه بسیار عالی است که آموزه های عظیم علمی اسلام در آن به ودیعت نهاده شده و به دست قرن ها و اعصار سپرده شده است. 

محتوای کتاب

فهرست کتاب به این شرح است: 

  1. تعریف دعا 
  2. ضرورت دعا 
  3. پیشینه دعا 
  4. اقسام دعا 
  5. ارکان دعا
  6. آثار و فواید دعا 
  7. موانع دعا 
  8. زبان دعا 
  9. کتابنامه

نویسنده در این بخش ها به موضوعات مختلفی همچون اهمیت اخلاص در دعا کردن، تعریف ماهوی دعا، چرایی درخواست توفیق کردن از خداوند، نمونه هایی از طریقه دعا کردن پیامبران و بسیاری موضوعات دیگر می پردازد. 

ناشر


این کتاب در سال 1389 و توسط انتشارات بوستان کتاب قم به چاپ رسیده است.

 

تصویر کتاب

نیایش از دیدگاه عقل و نقل

 

منشورات
k