غسل دادن میت

امام باقر عليه‌السلام گويد: هر مؤمنى كه مؤمن ديگرى را غسل مى‌دهد و به هنگام برگرداندن او از طرفى به طرف ديگر گويد :
اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُوْمِنِ قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ،
خدايا! اين بدن بنده مؤمن توست، و روحش را از بدنش خارج ساخته و بين او و روحش فاصله انداختى، خواستار عفوت هستم، خواستار عفوت هستم.
خداوند گناهان يك سال او را مى‌آمرزد مگر گناهان كبيره را.

منشورات
k