نیایش خالصانه - نیایش بودایی

نیایش خالصانه - نیایش بودای

اندیشه ی نیایش و دعا نه تنها در اسلام و مناجات های مسلمانان، بلکه در سایر آیین ها و ادیان ها نیز مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال در آیین بودایی نیز نیایش های مختلف و متفاوتی نیز برای پروردگار وجود دارد.

نیایش بودایی

آیین بودایی یا بوداگرایی یکی از دین های هندی با 500 میلیون پیرو در سراسر جهان می باشد این دین حقیقتا از پانصد سال قبل از میلاد و با آموزه های شخصی به نام سیدارتا گوتاما به وجود آمده است.

نیایش زیر با عنوان "نیایش خالصانه" یکی از متون دعایی بودایی می باشد: 

ای مهربان بزرگ! بودا!
صدای غرش جنگ در میان ملت ها
داد و بیداد ستیزه ها بین مردم
خروش طمع در مطالبات
و خرناس کینه و تنفر در میان طایفه ها
چونان امواج جزر و مد است که بر ضد قلب های ما طغیان می کند.
همانطور که همه اینها را مشاهده می کنم
در می یابم که تمام رنج های بشری
از خودبینی، تبعیض و وهم سرچشمه می گیرد.
همانطور که در مورد همه اینها می اندیشم،
در می یابم که تمام پریشانی دنیوی
ناشی از خیره سری، کینه توزی و لجاجت ماست.
تعصب بین ادیان گوناگون
بدبختی های بسیاری را موجب شده است،
دعوای ذی نفع شدن میان ملت های مختلف
هرج و مرج و تحول زیادی به وجود آورده است.
آه ای مهربان بزرگ، بودا!
به نیایش خالصانه من گوش فرا ده:
من صادقانه آرزو می کنم که در این جهان
حسادت در میان نباشد، بلکه تنها تحسین باشد،
کینه ای وجود نداشته باشد و فقط هماهنگی باشد،
طمعی دیده نشود و در عوض بخشندگی باشد،
پریشانی نباشد و تنها رضایت باشد.
آه ای مهربان بزرگ، بودا!
بیا و صلح را به جهانیان ارزانی دار
و همه مخلوقات با احساس را با هماهنگی متبرک کن.

منشورات
k