نیایش سید بن طاووس

نیایش سید بن طاووس

رضی الدین سید بن طاووس از علمای شیعه و نویسندگان سده ی هفتم هجری می باشد. ایشان آثار و تالیفات بسیاری در زمینه علوم مذهبی نیز داشته اند و از کسانی است که نقل شده به دیدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه نیز نائل گردیده اند. 

سید بن طاووس

 

متن ذیل بخشی از مناجات های ایشان با خداوند می باشد: 

خداوندا! هرگاه وقت مرگ من برسد و تو روح مرا فرا بخوانی، من از همین الآن روح خود را پناه آورنده به تو و میهمان به تو و گریزان از عذاب تو می گردانم؛ زیرا تو به امان دادن به پناه آورنده و بخشش کردن به مهمان درویش و مهربانی کردن به شخص گریخته دستور داده ای.
خداوندا! روح مرا در گروه امان داده شدگان و پناه آورندگان و مهمانان بخشش کرده شده و گرفتارشدگان رحم کرده شده قرار بده.
خداوندا! به درستی که تو شناسانده ای خود را به من و راهنمایی کرده ای مرا به سوی خود. پس من دست خود را به سوی تو دراز می کنم؛ اگرچه قابلیت و اهلیت سوال از تو ندارم و در این سوال کردن، خوار و ذلیل و شرمسارم.
خداوندا! مدت پنجاه سال است که از تو سوال کرده ام؟ پس اگر در این مدت تو حاجت مرا برآورده ای و من به مطلب خود رسیده ام؛ پس بعد از این نیز بر من در باقی مانده از عمر من بخشش نمای؛ از جهت آنکه من به رسیدن به مطلب عادت کرده ام و نعمت پرورده تو شده ام.
خدایا! اگر در این مدت پنجاه سال، تو مطلب مرا بر نیاورده ای و من در سوال خود ناامید گشته بودم، پس بر کسی رحم کن که پنجاه سال از شخصی سوال کند که عطا کردن، خزانه رحمت او را کم نمی کند و آن را ناامید برگردانیدن سائلان زیاد نمی کند، مع هذا ناامید از درگاه رحمت آن شخص برگردیده باشد.

منشورات
k