محدودیت انسان

 دعا در نگاه اندیشمندان

ث.اف. دارسی: 

دعا بازتابی است که از احساس محدودیت آدمی و عظمت جهانی که در آن زندگی می کند، سرچشمه می گیرد. 

منبع: دعا از نگاه دانشمندان

 برای مشاهده و دانلود تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید. 

منشورات
k