دعای طلب فرزند امام هادی عليه‌السلام

 دعای طلب فرزند امام هادی علیه السلام

على بن محمّد صيمرى گويد: با دختر جعفر بن محمود كاتب ازدواج كردم، به اندازه‌اى او را دوست داشتم كه هيچ كسی، شخص ديگرى را آن چنان دوست نمى‌داشت، امّا صاحب فرزندى نمى‌شدم، نزد امام هادى عليه‌السلام رفتم و اين موضوع را به ايشان گفتم، تبسّمى كرد و فرمود : انگشترى بگير كه نگينش فيروزه باشد و روى آن بنويس :
(رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ).
پروردگارا! مرا تنها نگذار كه تو بهترين ارث برندگانى .
راوى گفت: اين كار را انجام دادم بعد از آن يكسال نگذشته بود و از اين زن صاحب فرزند پسرى شدم.

الامالی شیخ طوسی، ص 49

منشورات
k