نیایش از نگاه الکسیس کارل

 نیایش از نگاه اندیشمندان غرب

الکسیس کارل: 

چنین به نظر می رسد که نیایش اصولا کشش روح ااست به سوی کانون غیر مادی جهان. به طور معمول نیایش عبارت است از تضرع، ناله مضطربانه و طلب یاری و استعانت و گاهی یک حالت کشف و شهود روشن و آرام درونی و مستمر و دورتر از اقلیم همه ی محسوسات. به عبارت دیگر می توان گفت که نیایش پرواز روح است به سوی خدا و یا حالت پرستش عاشقانه ای است نسبت به آن مبدئی که معجزه ی حیات از او سرزده است و بالاخره، نیایش نمودار کوشش انسان است برای ارتباط با آن وجود نامرئی، آفریدگار همه هستی، عقل کل، قدرت مطلق، خیر مطلق، پدر و منجی هر یک از ما.

الکسیس کارل، مقاله ای پیرامون نیایش

برای دیدن تصویر در اندازه ی اصلی و دانلود اینجا کلیک کنید. 

منشورات
k