دعای دفع مکر و حیله دشمنان

 دعای رفع مشکلات 

برای دانلود و مشاهده ی تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید. 

منشورات
k