تفصیل ادعیة الحج

این کتاب جامع ترین مجموعه در زمینه حج می باشد. از امتیازات این کتاب بیان ادعیه حج و همره به صورت قدم به قدم است.

قطع: جیبی 

تعداد صفحات: 296

 ادعیه-حج
منشورات