صفحه اصلی

> صحیفه سجادیه

دعای اول: در ستایش خدای عزوجل

دعای دوم: صلوات بر محمد و آل محمد

دعای سوم: دعای آن حضرت بر حاملان عرش

دعای چهارم: دعای آن حضرت بر آنان که به پیامبران ایمان آوردند

دعای پنجم: دعای آن حضرت برای خود و نزدیکانش

دعای ششم: دعای آن حضرت به وقت صبح و شام

دعای هفتم: دعای آن حضرت به وقت مهمات و رنج

دعای هشتم: دعای آن حضرت در پناه بردن به خداوند

دعای نهم: دعای آن حضرت در شوق به آمرزش

دعای دهم: دعای آن حضرت در پناه بردن به خداوند

دعای یازدهم: دعای آن حضرت در عاقبت به خیری

دعای دوازدهم: نیایش در مقام اعتراف و طلب توبه

دعای سیزدهم: نیایش در طلب حاجت ها از خدای تعالی

دعای چهاردهم: نیایش هنگامی که ستمی به او می رسید یا از ستمگران کاری که خوش نمی داشت می دید

دعای پانزدهم: نیایش هنگامی که بیمار می شد یا اندوه و گرفتاری ای بر او وارد می گشت

دعای شانزدهم: نیایش هنگامی که از گناهان خود طلب گذشت می کرد یا در طلب عفو از عیوب خود زاری می نمود

دعای هفدهم: نیایش هنگامی که شیطان را به یاد می آورد و از او و دشمنی و مکر او به خدا پناه می برد

دعای هجدهم: نیایش هنگامی که خطری از او می گذشت یا مطلبی که داشت به زودی برآورده میشد

دعای نوزدهم: نیایش هنگام طلب باران پس از قحطی و خشکسالی

دعای بیستم: نیایش در طلب اخلاق ستوده و افعال پسندیده

دعای بیست و یکم: نیایش او چون کاری او را اندوهگین میساخت و خطاها او را پریشان می کرد

دعای بیست و دوم: نیایش هنگام سختی و مشقت و فروبستگی کارها

دعای بیست و سوم: نیایش هنگامی که عافیت و شکر بر آن را از خدا طلب می کرد

دعای بیست و چهارم: نیایش درباره ی پدر و مادرش

دعای بیست و پنجم: نیایش درباره ی فرزندانش

دعای بیست و ششم: نیایش درباره ی همسایگان و دوستانش هنگامی که از آنان یاد می کرد

دعای بیست و هفتم: نیایش درباره ی مرزداران

دعای بیست و هشتم: در اظهار ترس از خدا

دعای بیست و نهم: نیایش هنگامی که روزی بر او تنگ می شد

دعای سی ام: نیایش در کمک طلبی برای پرداخت قرض

دعای سی و یکم: نیایش در ذکر توبه و طلب آن از خدای تعالی

دعای سی و دوم: نیایش درباره ی خود پس از انجام نماز شب در مقام اعتراف به گناه

دعای سی و سوم: نیایش در طلب خیر

دعای سی و چهارم: نیایش وی هرگاه گرفتار می شد یا کسی را به رسوایی گناه گرفتار می دید

دعای سی و پنجم: نیایش در مقام رضا در آن هنگام که به دنیا داران می نگرسیت

دعای سی و ششم: نیایش هنگامی که به ابر و برق می نگریست و بانگ رعد را می شنید

دعای سی و هفتم: هنگامی که به تقصیر از اداء شکر اعتراف می نمود

دعای سی و هشتم: در اعتذار از تبعات بندگان و از تقصیر در حقوقشان و در طلب آزادی از آتش دوزخ

دعای سی و نهم: نیایش در طلب عفو و رحمت

دعای چهلم: نیایش هنگامی که خبر مرگ کسی را می شنید یا از مرگ یاد می کرد

دعای چهل و یکم: نیایش در طلب پرده پوشی و نگهداری

دعای چهل و دوم: نیایش هنگام ختم قرآن

دعای چهل و سوم: نیایش هنگام نگاه کردن به ماه نو

دعای چهل و چهارم: نیایش هنگامی که ماه رمضان فرا می رسید

دعای چهل و پنجم: نیایش در وداع ماه مبارک رمضان

دعای چهل و ششم: نیایش در روز عید فطر و جمعه

دعای چهل و هفتم: نیایش در روز عرفه

دعای چهل و هشتم: نیایش در عید اضحی و جمعه

دعای چهل و نهم: نیایش در دفع مکر دشمنان و رد قهر و غلبه ایشان

دعای پنجاهم: نیایش در مقام خوف و خشیت

دعای پنجاه و یکم: نیایش در تضرع و زاری

دعای پنجاه و دوم: نیایش در مقام اصرار به طلب از خدای تعالی

دعای پنجاه و سوم: دعای آن حضرت است در اظهار خضوع و خشوع به درگاه خداوند

دعای پنجاه و چهارم: نیایش در طلب گشایش اندوه ها

منشورات
k