مختصر المعجم الموضوعی لأدعية المعصومین

این کتاب منتخبی از دعاهای وارده در مجموعه 9 جلدی معجم موضوعی ادعیه معصومین ع می باشد که به زبان عربی منتشر شده است.

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 730

 مختصر-جامع
منشورات