الإنارة عن معاني الإستخارة

این کتاب که توسط محمد بن محسن فرزند فیض کاشانی معروف به علم الهدی نگاشته شده است شامل مباحث گوناگون پیرامون معانی، گونه ها، ادله و احکام استخاره می باشد که برای اولین بار توسط بنیاد بین المللی دعا تهیه و تنظیم گردیده است.

قطع: رقعی

صفحات: 89

 معانی-استخاره
منشورات