تحفة الصالحین

این کتاب در بردارنده ی برخی از دعاهای معصومین پیرامون موضوعات گوناگون است و برای استفاده در مکان های عمومی خصوصا مساجد توصیه می گردد.

قطع: جیبی 

صفحات: 335

 تحفه-الصالحین
منشورات