خداوند اجابت کننده ی دعاهاست.

 آیات زیبای قرآن

سوره ی نمل، آیه 62: 

کیست که دعای درمانده، وقتی او را بخواند، اجابت می کند؛ و گرفتاریش را دفع می نماید؟ و شما را جانشینان روی زمین می کند. آیا در کنار خداوند معبودی هست؟ چه اندک پند می گیرید...

 برای مشاهده و دانلود تصویر در اندازه ی اصلی اینجا کلیک کنید. 

منشورات